Reiki West Wu-Wei

Home

Inleiding - Principes - Praktijk - Wijsheid - Biografie - Links

Inleiding


 Wat betekent Wu-Wei?

         

 TAO - WELDOEN DOOR NIET DOEN

"Doe niet-doen,
werk aan niet-werken,
geniet van het ongenietbare,
beschouw het kleine als belangrijk,
weinig als veel,
vergeld vijandschap met
deugd;
bereid het moeilijke
voor als het nog
gemakkelijk is,
doe het grote als het
nog klein is.
De moeilijkste dingen
ter wereld
moeten gedaan worden
zolang ze gemakkelijk zijn;
de grootste dingen ter wereld
moeten worden gedaan zolang ze klein zijn."
  Het is van belang te begrijpen dat wu wei
niet hetzelfde is als niet-zijn en geen ide-
aal van absoluut niets-doen voorstelt.
Integendeel, het is een bijzonder nuttige
houding, aangezien het alle handelen zowel
mogelijk als effectief maakt. Wu Wei is het
begrijpen van de natuurwet - van wat al is -
een wet die bij naleving ware kracht en
effectiviteit aan elk handelen verleent.
De Tao Te Ching is gebaseerd op een
algemeen principe dat het hele bestaan
beheerst en tegelijkertijd terugslaat op
het individu dat het in acht neemt.
Dit principe wordt tao genoemd, ofwel de Weg.
Het ware tao is zowel het vormeloze, naam-
loze grondbeginsel van het heelal als de
levenskunst die erin bestaat de natuur te
laten begaan, niet in te grijpen in de loop

 Wu Wei

van gebeurtenissen; een kunst die
zowel in het privé-leven (een lang
leven, spiritualiteit) als in de
politiek (door mensen in vrijheid
en rust te laten leven) kan worden
toegepast. De Tao Te Ching is geen
wijsgerige verhandeling.
Hij bevat geen bewijsvoeringen van
enigerlei soort; hij heeft enkel
conclusies, niet de stappen via welke
  deze bereikt zijn. Het is aan ieder
mens persoonlijk die stappen te zetten.
De waarheid is reeds aan ieder van ons
instinctief bekend als de opperste wet
die het bestaan beheerst.
En echte deugd, Te in het Chinees, is
vermogen de Weg te onderkennen en te
volgen. Letterlijk vertaald betekent
Tao Te Ching, het Boek van de Weg en
de Deugd.

Tao Weldoen Door Niet Doen uit 'Bronnen der filosofie'